పొడుపుకథలు in Telugu with Answers
Spread the love
పొడుపుకథలు in Telugu with Answers- 2 || Podupu kathalu || Riddles           For more పొడుపుకథలు please visit: Podupu kathalu

Ans :అది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ కనుక దానికి పొగ అనేదే ఉండదు

4 thoughts on “పొడుపుకథలు in Telugu with Answers- 2 || Podupu kathalu || Riddles”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!