పొడుపుకథలు in Telugu with Answers
Spread the love
పొడుపుకథలు in Telugu with Answers- 2 || Podupu kathalu || Riddles           For more పొడుపుకథలు please visit: Podupu kathalu

Ans :అది ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ కనుక దానికి పొగ అనేదే ఉండదు

Riddles For Every one: Riddles 1

Kids Riddles For Every one: Riddles 2

small Riddles For Every one: Riddles 3

Riddles For Every one: Riddles 4

Telugu riddles with answers: Riddles 5

Podupu kathalu for kids: Riddles 6

Telugu podupu kathalu with answers: Riddles 7

Podupu kathalu in telugu with answers: Riddles 8

10 podupu kathalu in telugu:10 podupu kathalu

Funny podupu kathalu in telugu:Comedy podupu kathalu

 

4 thoughts on “పొడుపుకథలు in Telugu with Answers- 2 || Podupu kathalu || Riddles”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!