"జ్ఞాపకాలు " ఒక పక్షి కథ
Spread the love

Contents

జ్ఞాపకాలు

“జ్ఞాపకాలు ” ఒక పక్షి కథ

అనగనగా ఒక అడవిలో అందమైన పక్షి ఉండేది అది ఆకాశంలో ఆనందంగా ఎగురుతూ దానికి ఆహారం కావలసినప్పుడల్లా దొరికింది తింటూ ఎప్పుడు హాయిగా ఉండేది, అయితే దానికి ఒక అలవాటు ఉంది ఎప్పుడైనా దానికి బాధనిపించినా ఆనందంగా అనిపించినా దానికి గుర్తుగా ఒక రాయిని తీసుకొని దాచుకొనేది , అలాగా ఎప్పుడూ బాధని కలిగించే సందర్భం జరిగిన ఆనందించే విషయం జరిగిన రాళ్ళను సేకరించి అవి ఎప్పుడూ తన దగ్గరే ఉంచుకునేది .
అలా కొంతకాలం గడిచాక ఆ పక్షి దగ్గర దాని జ్ఞాపకాలకు సంబంధించిన రాళ్లు చాలా పోగయ్యాయి. కుప్పలుగా జ్ఞాపకాలు ఎలా పోగయ్యాయో అదే విధంగా రాళ్లు కూడా పోగయ్యే సరికి ఆ పక్షికి రాళ్లతో పాటు ఎగరడం చాలా కష్టంగా అనిపించేది అయినా కూడా ఆహారం కోసం వేరేచోటకి వెళ్లడం తప్పదు కదా అలాగే అతి కష్టం మీద ఎగురుకుంటూ వెళ్ళేది కానీ ఆ రాళ్ళను ఎక్కడ వదిలేసేది కాదు.

అలా కొంత కాలం….

గడిచాక దాని దగ్గర ఉన్న రాళ్ల వల్ల కలిగించే భారం వలన అది ఎక్కడికి కదలలేక పోయింది ఎగరలేక పోయింది . ఆ రాళ్ళను వదిలేసి ఆహారం కోసం వెళదామన్నా తను మన సంగీకరించేది కాదు దేవుడి మీద భారం వేసి అలాగే ఒక చోటే కూర్చొనిపోయింది, వర్షం వచ్చినప్పుడు కురిసిన నీటిని తాగుతూ దానికి చుట్టుపక్కల ఏమన్నా చిన్న చిన్న పురుగులను వస్తే వాటిని తింటూ అలాగే వుండిపోయింది . అలా కొన్ని రోజులు గడిచాక ఎండాకాలం వచ్చింది పక్షికి తాగడానికి నీరు ఏ విధంగానో అందలేదు తినడానికి ఆహారం కూడా దొరకలేదు అది అక్కడే ఒకే చోట ఉండి ఆహారం అందక కొంతకాలానికి చనిపోయింది.

“జ్ఞాపకాలు ” ఒక పక్షి కథ

కథ అర్థం ఏమిటి అంటే …

మనం కూడా ఈ పక్షిలాగే మన జీవితంలో జరిగిన బాధల్ని నష్టాల్ని మన మనసులో జ్ఞాపకంగా ఉంచుకొని అదే బరువుతో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా జరిగిన ఆనందకర సందర్భాలను కూడా తలుచుకుంటూ ఇకమీదట ఇంకా అటువంటి ఆనందాలే కావాలని ఆశపడుతూ … ఈ జ్ఞాపకాలనే బరువులు ఎప్పుడూ మనసులోనే పెట్టుకొని జీవితాన్ని కొత్తగా చూడలేక , బ్రతుకుని భారంగా మోస్తూ కదలలేక స్తబ్దంగా గతం లోనే జీవిస్తున్నాం.

ఒక్కసారి ఈ భారాన్ని అంతా వదిలేసి మనసుకు ఆశలనే రెక్కలు ఇచ్చి ఆనందంమనే గమ్యం చేరేవరకు హాయిగా విహరించమని చెప్పండి.

“జ్ఞాపకాలు ” ఒక పక్షి కథ

For more stories please click down :

 

Riddles For Every one: Riddles 1

Kids Riddles For Every one: Riddles 2

small Riddles For Every one: Riddles 3

Riddles For Every one: Riddles 4

Riddles For All: Riddles 5

For small moral stories please visit: Small stories

Sumathi Sathakam with Bhavam: Sumathi sathakam

What is Depression : How to overcome  Depression

Stories for kids to read: Aanandam

Inspirational women in India: Great Women

Success full people stories: Neeraj Chopra

For more moral stories please visit: Jeevitham

For more Telugu stories please click: Small moral stories for kids in Telugu

For more kids stories please visit: YES and NO Story

“జ్ఞాపకాలు ” ఒక పక్షి కథ

error: Content is protected !!